Sunday, December 05, 2004

Nestor Redondo


Nestor Redondo


ZIGZAG
Written by Virgilio Redondo
Drawn by Nestor Redondo
Espesyal #173, May 25, 1959